php cli模式

CLI模式获取参数、选项

 1. 方法1:
  <?php
  //请求输入参数
  fwrite(STDOUT, "请输入名字:");
  //获得输入参数
  $name = trim(fgets(STDIN));
  //输出获得参数
  fwrite(STDOUT, "你好, $name !");
  
  命令行:
  php 文件名 回车
  请输入名字:
  Jane Eyre 回车
  你好,Jane Eyre!
  
 2. 方法2:
  <?php
  print_r($argv);
  echo $argc;
  
  命令行:
  php 文件名 参数1 参数2 回车
  array(
    '0'=>'文件名',
    '1'=>'参数1',
    '2'=>'参数2'
  )
  3
  
 3. 方法3:(仅在 register_argc_argv 打开时可用)
  <?php
  /*
   *$str、$arr中'x:'为必填参数,'x::'为可选参数
   *可以通过 -a -b -c -d(可选,'='号传值)传入参数
   *可以通过--kay1 --kay2(可选,'='号传值)传入参数
   *必填参数不给值,会将后面输入的内容解析为参数的值
   */
  $str = "a:b:c:d::efg";
  $arr = array(
    "kay1:",
    "kay2::",
    "kay3",
    "kay4",
  );
  $options = getopt($str, $arr);
  print_r($options);
  
  命令行:
  php 文件名 -a 111 -b 112 -c 113 -d=114 --kay1 111 --kay2=112 回车
  Array
  (
    [a] => 111
    [b] => 112
    [c] => 113
    [d] => 114
    [kay1] => 111
    [kay2] => 112
  )
  

CLI模式输出控制

 1. CLI模式输出样式控制
  <?php
  # 举例
  echo "\33[1;5;32;49m一段文字\33[0m", PHP_EOL;
  # 说明
  # 0 重置所有样式
  # 1 开启文字粗体
  # 2 开启一半亮度
  # 4 开启底线样式
  # 5 开启文字闪烁
  # 7 开启图片反向
  # 22 开启一般密度
  # 24 关闭底线样式
  # 25 关闭文字闪烁
  # 27 关闭图象反向
  # 30 开启黑色前景
  # 31 开启红色前景
  # 32 开启绿色前景
  # 33 开启棕色前景
  # 34 开启蓝色前景
  # 35 开启紫色前景
  # 36 开启青色前景
  # 37 开启白色前景
  # 38 开启文字底线
  # 39 关闭文字底线
  # 40 开启黑色背景
  # 41 开启红色背景
  # 42 开启绿色背景
  # 43 开启棕色背景
  # 44 开启蓝色背景
  # 45 开启紫色背景
  # 46 开启青色背景
  # 47 开启白色背景
  # 49 开启黑色背景
  

CLI模式内存优化

 1. PHP CLI模式,持久进程,内存占用最小化,变量使用3步走
  <?php
  # 该方法适用的场景:变量定义、使用后,长期存在但不再使用
  # 创建$time
  $time = time();
  # 使用$time,创建$date
  $date = date('Y-m-d H:i:s', $time);
  # 释放$time
  unset($time);
  # 使用$date
  echo $date;
  # 释放$date
  unset($date);
  # 后续代码
  

CLI模式PHP信息获取

 1. php cli模式php详细信息获取(php --help 可见)
  php --rf <function name>    # 查看方法信息
  php --rc <class name>     # 查看类信息
  php --re <extension name>   # 查看扩展信息
  php --rz <extension name>   # 查看zend扩展信息
  php --ri <extension name>   # 查看扩展配置信息
  

results matching ""

  No results matching ""