php常用数学计算

 1. 加减乘除余

   $a = 9;
   $b = 3;
   $c = $a + $b;
   $d = $a - $b;
   $e = $a * $b;
   $f = $a / $b;
   $g = $a % $b;
  
 2. 指数(幂)运算

   # 求a的b次方
   $a = 9;
   $b = 3;
   $c = pow($a, $b);
  
   # 求a的b次方根(注意当b为偶数时,结果只会返回正,而不是±)
   $a = 9;
   $b = 2;
   $c = pow($a, 1/$b);
   # 当$b = 2时
   $c = pow($a, 1/$b); 等价于 $c = sqrt($a);
  
 3. 对数运算

   # 求log以a为底b的对数(a的多少次幂等于b)
   $a = 9;
   $b = 3;
   $c = log($b,$a);
  
 4. php打印π前53位小数

   # %.53f 打印总位数不限、小数部分53位的小数
   echo sprintf('%.53f', pi());
  

results matching ""

  No results matching ""