memory

 1. 获取PHP分配的内存、实际占用的内存

   memory_get_usage(true);
   memory_get_usage(false);
  
 2. PHP CLI模式,持久进程,内存占用最小化,变量使用3步走

   # 该方法适用的场景:变量定义、使用后,长期存在但不再使用
   # 创建$time
   $time = time();
  
   # 使用$time,创建$date
   $date = date('Y-m-d H:i:s', $time);
  
   # 释放$time
   unset($time);
  
   # 使用$date
   echo $date;
  
   # 释放$date
   unset($date);
  
   # 后续代码
  

results matching ""

  No results matching ""